Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås / Färögatan 2, 164 40 Kista
08-39 09 24
info@hrb-rs.se

Mögelsanering

Mögelsanering


En mögelsanering handlar om att avlägsna mikrobiell påväxt från ytor som angripits. Mögel/Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn för alla flercelliga, mikroskopiska svampar.

Mögel kan växa på samtliga organiska material om förhållandena är tillräckligt gynnsamma. Det som man brukar kalla för just gynnsamma förhållanden för mikrobiell påväxt är:

 • En temperatur mellan +0°C – +40°C och optimala temperaturer mellan +15°C –  30°C
 • En fuktkvot mellan 20 % och 120 % beroende på svampart.
 • God tillgång till syre
 • Ett pH-värde som ligger mellan 2 och 7, optimum vid pH 5

Mögelangrepp i byggnader skall tas på största allvar och är hälsoskadligt. Mykotoxin kallas det gift som bildas av mögelsvamp.
Mykotoxin är mycket hälsovådligt.

När HRB Riv & Sanering utför mögelsanering så föregås det av ett mycket noggrant täckningsarbete samt att vi installerar luftreningsapparatur som renar luften inom saneringszonen.

Saneringen utförs med dimmer, fogger eller tryckspruta, helt beroende på storlek på utrymmet och omfattning.
Processen behöver oftast upprepas ett par gånger för att få bort 100% av den mikrobiella påväxten.

Efter utförd mögelsanering så följer det viktigaste momentet nämligen att utföra korrekt byggnadstekniska åtgärder för att förhindra ett upprepat mögelangrepp.

För att förhindra nya mögelangrepp kan det vara nödvändigt att byta ut organiska byggnadsmaterial mot icke organiska material, utföra åtgärder som förändrar temperatur och luftfuktighet.

Det kräver en gedigen kunskap för att utföra mögelsanering samt vidta rätt byggnadstekniska åtgärder som förhindrar nya mögelangrepp.

Vanliga tecken hos människor som vistas i miljö som angripits av mögel är:

 • Huvudvärk
 • Andningsbesvär
 • Långvarig/ej övergående förkylning
 • Irritation i luftvägar/lungor
 • Rinnande/geggiga ögon
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökad känslighet för lukt